Programowanie - teoria

Programowanie dodano: 24.05.2019
EDYCJA 26.05.2019

Spis pojęć
 • ABSTRAKCJA ukrycie mniej istotnych cech rozważanego problemu lub wyodrębnienie cech wspólnych pewnego zbioru bytów(np. klas)
 • ALIAS nazwa pomocnicza dla zmiennej, atrybutu lub metody
 • ANTYWZORZEC sposób rozwiązania jakiegoś problemu, który przez nadużywanie staje się błędem
 • ARGUMENT wartość/dana przekazana do parametru funkcji/metody. sum(1, 2); ZOBACZ PAREMTR
 • ASYNCHRONICZNOŚĆ czekanie na wynik jakiejś operacji nie blokuje głównego programu, kończy się zazwyczaj w funkcji wywołania zwrotnego
 • ATRYBUT element składni, który określa konkretną wlaściwość nadaną wybranemu obiektowi (elementowi)
 • AUTORYZACJA sprawdzenie, czy użytkownik ma dostęp do zasobu
 • BUFOR czasowe zapamiętanie obiektu w pamięci w celu szybszego dostępu do niego
 • DEKLARACJA przypisanie danemu identyfikatorowi jego znaczenia i parametrów, np. określenie nazwy, parametrów i typu zwracanego funkcji bez podawania jego ciała
 • DESTRUKTOR metoda wywoływana podczas niszczenia instancji klasy
 • DZIEDZICZENIE mechanizm współdzielenia funkcjonalności między klasami
 • ENCJA reprezentacja obiektu w bazie danych
 • ENKAPSULACJA to samo co HERMETYZACJA. Ukrywanie pewnych elementów klas, aby nie były widoczne z zewnątrz.
 • ENTROPIA miara nieuporządkowania układu
 • FLAGA zmienna typu bool, ustawiona jako symbol zajścia "czegoś" w kodzie.
 • GET globalna tabliza asocjacyjna dokładna do adresu URL (index.php?zmienna=1&zmienna2=b
 • HASH zamiana jednokierunkowa, bezkolizyjna, zob. SOLENIE
 • HERMETYZACJA zasięg widoczności zmiennej. PUBLIC -> PRIVATE -> PROTECTED
 • HERMETYZACJA ORTODOKSYJNA zmiany mogą być dostępne tylko przez okcesory get i set (gettery i settery)
 • HEURESTYKA metoda znajdywania rozwiązań, dla której nie ma gwarancji znalezienia poprawnego lub optymalnego.
 • INICJALIZACJA nadanie zmiennym lub obiektom wartości / stanów początkowych.
 • INTERFEJS Informacja jakie metody musi zaimplementować klasa bazowa. Struktura która zawiera same deklaracje metod, bez definiowania ich ciał. Gdy KLASA implementuje INTERFEJS wtedy musi zawierać wszystkie metody interfejsu.
 • INSTANCJA obiekt.
 • KLASA abstrakcyjny opis właściwości i metod obiektu.
 • KLASA ABSTRAKCYJNA klasa, której instancji nie można utworzyć. Informuje obiekty po niej dziedziczące, jakie metody mają implementować oraz dzielić z nimi atrybuty.
 • KONKATENACJA Łączenie poprzez + (js) lub . (php)
 • METODA funkcja wewnątrz klasy, wywołana na rzecz obiektu.
 • METODA STATYCZNAz reguły służy do obsługi składowych statycznych klas. Gdy potrzeba zwrócenia uchwytu do bazy danych.
 • PARADYGMAT zbiór teorii i zasad opisujący podstawę danej nauki.
 • OBIEKT reprezentant klasy, instancja. Wyodrębniony fragment rzeczywistości. Każdy obiekt ma trzy cechy: tożsamość, czyli cechę umożliwiającą jego identyfikację i odróżnienie od innych obiektów; stan, czyli aktualny stan danych składowych; zachowanie (ang. behaviour), czyli zestaw metod wykonujących operacje na tych danych.
 • OPERATOR ZASIĘGU ::$obiekt = Jakas_Klasa :: MetodaZKlasyJakas_Klasa
 • ORTOGONALNOŚĆ niezależność jednych elementów (np. warstw) od drugich
 • PARAMETRdefinicja zmiennej w deklaracji metody/funkcji: function sum (a, b) {...}
 • POLIMORFIZM Jeden z filarów OOP. Wielopostaciowość metod. Różne zachowania metod w zależności od kontekstu wywołania.
 • REDUNDANCJA nadmiarowość np. kodu.
 • REFAKTORYZACJA proces mający na celu skrócenie i poprawienie czytelności istniejącego kodu. Przeciwieństwo optymalizacji.
 • REFERENCJA zmienna przechowująca adres w pamięci do jakiegoś obiektu. Jej wartość jest automatycznie wyłapywana przez kompilator. To "link" do danej komórki w pamięci.
 • REKURENCJA funkcja wywołująca samą siebie.
 • RESPONSYWNOŚĆ zdolność (np. systemu) do szybkiego dostosowania się.
 • SANITYZACJA wyczyszczenie danych ze znaków potencjalnie niebezpiecznych.
 • SKALOWALNOŚĆ zdolność systemu do łatwego rozbudowania. Wynika z dobrze zaplanowanej architektury.
 • TRANSAKCJA zbiór operacji na bazie danych które można cofnąć w razie niepowodzenia, przywracając stan z przed operacji.
 • WALIDACJA sprawdzenie poprawności danych
 • WSKAŹNIK Zmienna przechowująca adres pamięci do jakiegoś obiektu.
 • WSPÓŁBIEŻNOŚĆ program wykonuje się w kliku wątkach aby przyspieszyć czasochłonne obliczenia.
 • ZAIMPLEMENTOWAĆ wdrożyć, zintegrować, zastosować, przystosować.
 • ZMIENNA LOKALNA widoczna tylko wewnątrz ciała funkcji.
 • ZMIENNA GLOBALNA zdefiniowana poza ciałem funkcji, dostępna dla każdej funkcji.
 • ZMIENNA STATYCZNA składowa klasy, która powiązana jest z klasą a nie z obiektem. Zmienna, która w danym bloku posiada tylko jedną INSTANCJĘ KLASY i istnieje przez cały czas działania programu.
 • ZMIENNA SESYJNA globalna tablica asocjacyjna, zmienna zapisana na serwerze. ! Nie tworzyć zbyt dużej ilości zmiennych sesyjnych informujących o błędach.

architektura, solenie


Losowe zdjęcia


O sobie


gawronski
A.D. 2016

Lubię jazdę na rowerze, wspinaczkę, czytać książki i biegać. Studiowałem mechanikę i budowę maszyn oraz psychologię. Nie zostałem inżynierem ani psychologiem.